DNA Sequencing vs. DNA Microarray Technology

Jay Flatley ซีอีโอของ Illumina กล่าวว่า มูลค่าตลาดด้านเทคโนโลยีด้านพันธุกรรม DNA Sequencing (การหาลำดับของดีเอ็นเอ) ตัวเลขรวม ขึ้นไปที่ $20 พันล้านเหรียญสหรัฐ (อ้างอิจ: Forbes) Illumina เป็นบริษัททำธุรกิจเรื่องการหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ read DNA Optically…

คลิกแชร์ส่งข้อมูลให้ลูกค้า

Continue Reading →