Gene expression profiling คืออะไร

ageLOC Technology เป็นเทคโนโลยีด้านการต่อต้านความชราระดับยีน โดยการศึกษาของสถาบัน LifeGen’s research lab (LifeGen Technologies, LLC) ซึ่งได้ศึกษาเปรียบเทียบระดับการแสดงออกของยีนและมีฐานข้อมูลยีนที่ใหญ่ที่สุด และยังได้จัดกลุ่มยีนที่มีการแสดงออกและการทำงานของยีนที่สัมพันธ์กับโรคชรา 

Internet of DNA (IoDNA) กับการปฏิวัติด้านการดูแลสุขภาพ

ในอนาคตอันใกล้นี้ (จริงๆ เกิดขึ้นแล้ว) เราหลีกเลี่ยงเรื่องของการตรวจยีนไปไม่ได้แน่นอน และในไม่ช้าข้อมูลเกี่ยวกับยีนของเราจะต้องนำมาใช้ไม่เฉพาะการป้องกันรักษาโรค หรือการเลือกใช้ยาเท่านั้น แต่จะครอบคลุมถึงในการที่เราจะเลือกกินอาหารหรือไม่ควรกินอาหารอะไรอีกด้วย